Arhitektuurne- ja konstruktiivne projekteerimine

Arhitektuurne- ja konstruktiivne projekteerimine

Meie misiooniks on leida Teie planeeritavale kodule, põllumajanduslikule ehitisele, tootmishoonele või muule ehitisele võimalikult parim lahendus, mis arvestab Teie soove ja võimalusi, ümbritsevat keskkonda ja mõju loodusele.

Roheline ehitis tähendab meie jaoks, et hoone projekteerimisel arvestatakse ehitise ja kasutatavate ehitusmaterjalide mõju keskkonnale kogu ehitise elutsükli vältel: hoone asukoha valik; ehitamine; kasutamine; hoolus; remont ning lõpuks lammutamine ja jäätmete käitlus.

Mis on ehitusprojekt ja palju see maksab?

„Projekteerimine on ehitise või selle osa arhitektuurne ja ehituslik kavandamine, tehnosüsteemide kavandamine. Ehitusprojekt on ehitise püstitamiseks, laiendamiseks, rekonstrueerimiseks, lammutamiseks või tehnosüsteemide muutmiseks vajalike dokumentide kogum.

Vastavalt Teie soovile oleme võimelised koostama ehitusprojekte kolmes staadiumis ehk mahus:

  1. Eelprojekt– ehitusprojekti esimene kõiki projektiosi sisaldav staadium, mis koosneb seletuskirjast ja joonistest ning on kooskõlastamiseks, ehitusloa taotluse menetlemiseks ja ehitusloa väljaandmiseks.
  2. Põhiprojekt– ehitusprojekti staadium, mis määratleb tehnilised lahendused võrdlevate ehituspakkumiste korraldamiseks (ehituskirjeldus ja joonised) vajaliku detailsusega.
  3. Tööprojekt– ehitusprojekti staadium, mis sisaldab ehitustööde tegemiseks vajalike jooniseid.

Projekteerimise maksumus sõltub Teie soovist ja nõutavast mahust ehk iga töö on ainulaadne ning sellest lähtuvalt tehakse igale projekteerimissoovile detailne hinnapakkumine. Küsi hinnapakkumist siit.

Lisaks aitame Teil vajadusel vormistada vajalikud dokumendid ja esitada taotlused, mis on nõutavad ehitise püstitamiseks ning hiljem kasutusloa saamiseks.

Tehtud töödest annab ülevaate „Tehtud tööd“.  Peamiselt oleme keskendunud eramajade, puhkemajade, põllumajanduslike ehitiste (vabapidamislaudad, silohoidlad) ja tootmishoonete projekteerimisele. Vajadusel oleme võimelised koostama detaili või seadme tööjoonised.“